"Vaikka yrityksellä ei ole tunteita, se on kuitenkin ihmisten organisaatio, joka on rakentunut ihmisistä tehtävänään palvella ihmistä. Sen toiminnasta vastaavien tulee aina nähdä omat kansalaisvastuunsa ja velvollisuutensa myös yrityksen vastuina ja velvollisuuksina."

- Veikko Hulkko, Bittiumin (ent. Elektrobit Oy:n) perustaja kirjassaan Entäpä jos… (1999)

Toimitusjohtajan tervehdys

Yritysvastuumme perustuu yhtiön strategiaan sekä arvoihin. Vastuullisuus todentuu Bittiumin liiketoiminnassa niin tuotteissa kuin palveluissakin sekä tavoissa luoda arvoa ympäröivälle yhteiskunnalle ja kaikille sidosryhmillemme. Bittiumin liiketoiminnalle tärkeitä elementtejä ovat tietoturvallisuus ja luotettavuus.

Bittium on ollut perustamisestaan lähtien hyvin arvokeskeinen yritys. Viime vuonna uudistimme yhdessä henkilöstömme kanssa arvomme, jotta ne entistä paremmin palvelisivat toimintaa ohjaavina periaatteina. Bittiumin uudet arvot kiteytyvät kolmeen asiaan;

  • luottamus
  • rohkeus, ja
  • innovatiivisuus.

Vuonna 2017 määrittelimme yhtiömme kolme vastuullisuuden painopistealuetta: innovatiiviset ja kehittyvät ihmiset; luottamukselliset asiakassuhteet ja tietoturvalliset tuotteet; sekä yrityskansalaisuus ja vastuullinen liiketoimintatapa.

Asiakkaat ja työntekijät keskiössä

Liiketoimintamme tärkein voimavara on osaavat ihmiset. Haluamme tarjota heille osaamista vastaavia, haastavia ja innostavia töitä. Innovatiivisuus yrityksen arvona kuvaa jatkuvaa intohimoa oppimiseen ja kehittymiseen.

Henkilöstö- ja asiakastyytyväisyys ovat tärkeitä tekijöitä toimintamme kehittämisessä, ja niitä mitataan vuosittaisilla kyselyillä. Oli ilo todeta, että vuonna 2017 sekä henkilöstö- että asiakastyytyväisyyskyselyidemme tulokset olivat erinomaiset molempien mittareiden parantuessa hieman edellisvuodesta. Henkilöstökyselyssä painottuivat erityisesti sitoutuneisuus yhtiöön ja usko yrityksen menestykseen. Asiakastyytyväisyyskyselyssä merkittävää oli Net Promoter Score -indeksin kasvutrendin jatkuminen, mikä tarkoittaa Bittiumin suosittelemistodennäköisyyden positiivista kehitystä.

Vuosi 2017 oli Bittiumille taloudellisesti haasteellinen, mihin pääosin vaikutti merkittävän palveluasiakkaan menetys. Toisaalta osaavien henkilöiden vapautuminen kyseisestä asiakasprojektista mahdollisti tuotekehitysinvestointiemme kasvattamisen tänä vuonna. Vuoden 2017 lopussa asiakkaiden palveluprojektien määrä oli jälleen kasvu-uralla ja olemme jälleen kasvattamassa osaajiamme määrää.

Luotettava toimija

Meille on tärkeää, että asiakkaamme voivat olla varmoja tuotteidemme ja palveluidemme tietoturvallisuudesta ja luotettavuudesta. Edistämme siten asiakkaidemme omaa vastuullista toimintaa. Tuotteidemme ja palveluidemme vastuullisuutta ohjaavat muun muassa kansainväliset standardit, laatu- ja ympäristövaatimukset, toimittaja- ja valmistuskumppanivalinnat, tuotekehityksen aikaiset materiaaliselvitykset ja lopulliset materiaalivalinnat.

Tietoturva on strategiamme keskiössä. Saimme viime vuonna Bittium Tough Mobile -älypuhelimelle ja siihen liittyvälle Bittium Secure Suite -taustajärjestelmälle salaustuotehyväksynnän viestintäviraston kyberturvallisuuskeskukselta. Luottamuksellinen-suojaustason (Confidential) virallinen salaustuotehyväksyntä älypuhelinratkaisulle oli laatuaan ensimmäinen maailmassa.

Seuraamme toimintaamme kohdistuvien vaatimusten osalta yli 400:aa standardia. Lisäksi tuotteisiimme ja palveluihimme kohdistuu merkittäviä määriä kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja asetuksia. Tuotekehityspalveluidemme vastuullisuutta kuvaa hyvin viime vuonna saatu ISO 13485:2016 -standardin mukainen hyväksyntä medical-tuotteillemme. Se kattaa terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden (medical devices) suunnittelun, kehityksen ja tuotannon sekä niihin liittyvät palvelut koko tuotteen elinkaaren ajalta. Vuonna 2017 saimme myös yhtenä ensimmäisenä suomalaisten yritysten joukossa uuden AQAP 2110 (version D) -laatujärjestelmän mukaisen hyväksynnän puolustusmarkkinoille suunnatulle toiminnallemme; tuotteen suunnittelulle, kehittämiselle ja valmistukselle sekä näihin liittyville ylläpitotoiminnoille.

Uusi pääkonttorimme on suunniteltu ympäristöä säästäen ja osaajat huomioiden

Viime vuonna muutimme uuteen pääkonttoriin Oulussa. Melkein kaksi vuotta kestänyt rakennusprojekti saatiin päätökseen lokakuussa 2017. Uusien toimitilojen suunnittelun lähtökohtana oli toimintojen keskittäminen tehokkuuden parantamiseksi ja säästöjen saavuttamiseksi. Viihtyisät toimitilat rakennettiin monitilatoimisto-mallilla, joka tehostaa tilankäyttöä ja parantaa työhyvinvointia. Materiaaleissa ja energiatehokkuudessa tehtiin valintoja, jotka mahdollistavat rakennuksen LEED Gold -tason energiatehokkuuden. Esimerkki energiatehokkuudesta on pääkonttorin katolla olevat aurinkopaneelit, jotka tuottavat 8 prosenttia talon vuotuisesta energiatarpeesta. Uusissa tiloissa on huomioitu myös korkeat tietoturvavaatimukset, mikä mahdollistaa turvaluokiteltujen hankkeiden läpiviemisen toimitiloissamme. Uskon, että uudesta pääkonttorista koko henkilöstömme on ylpeä.

Tämä vastuullisuusraportti on ensimmäinen laatuaan Bittiumille. Vastuullisuus on myös panostus Bittiumin tulevaisuuden toimintaedellytyksiin. Tulemme jatkossa raportoimaan edistymisestämme säännöllisesti vuosittain, kehittäen samalla mittareitamme ja raportoiden laajemmin myös toimintamme ei-taloudellisista vaikutuksista. Olemme valinneet vastuullisuusraportin lähtökohdaksi GRI G4 -viitekehyksen ja käsittelemme tässä raportissa tuotevastuun, sosiaalisen vastuun, ympäristövastuun ja taloudellisen vastuun osa-alueita.

Hannu Huttunen
Toimitusjohtaja