Vastuullisuus Bittiumilla 2017

Vastuullisuuden organisointi ja riskienhallinta

Bittium Oyj:n hallitus käsittelee vastuullisuusasioita perustuen johtoryhmän esityksiin ja tarkastusvaliokunta käsittelee ja valmistelee vastuullisuusasioita tarvittaessa.

Johtoryhmä käsittelee vastuullisuuteen liittyviä asioita, seuraa sen tuloksellisuutta ja asettaa vastuullisuustavoitteita puolivuosittaisessa johdon katselmoinnissa. Vastuullisuuden tavoiteasetanta ja mittarit tullaan tarkentamaan vuoden 2018 aikana. Johtoryhmä vastaa myös vastuullisuussuunnitelmien ja toimenpiteiden jalkauttamisesta päivittäiseen liiketoimintaan.

Bittiumilla on myös erillinen vastuullisuustyöryhmä, jonka vastuulla on vastuullisuuden seuraaminen, toimenpiteiden tehokkuuden arviointi ja raportointi sekä vastuullisuusriskien hallinta ja luotaus. Vastuullisuustyöryhmä koostuu kuudesta (6) jäsenestä, jotka ovat toimitusjohtaja, lakiasiainjohtaja, viestintäjohtaja, henkilöstöjohtaja, talousjohtaja sekä laatu- ja ympäristöasioista ja prosesseista vastaava johtaja. Vastuullisuustyöryhmä kokoontuu neljännesvuosittain. Vastuullisuustyöryhmän tuottama vastuullisuusraportti katselmoidaan vuosittain Bittiumin johdon ja hallituksen toimesta (ns. johdon katselmointi).

Vastuullisuusraportissa on kuvattu vastuullisuuden osa-alueisiin sovellettavat riittävän huolellisuuden turvaavat menetelmät. Lisäksi yrityksen toimintaan ja toimintaympäristön liittyvien riskien hallinnoinnin ja prosessien kuvaus on määritelty osana Bittiumin selvitystä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

Sidosryhmien odotuksiin vastaaminen: vastuulliset toimintatavat ja järjestelmät

Hyvä hallintotapa ohjaa Bittiumin yritysvastuuta. Lisäksi Bittium on kehittänyt lukuisia yrityksen toimintaa tukevia järjestelmiä. Sivun 49 taulukossa on esitetty Bittiumin vastuullisuuteen liittyviä toimintatapoja ja järjestelmiä.