Vastuullisuus Bittiumilla 2017

Luottamukselliset asiakassuhteet ja tietoturvalliset tuotteet

Luottamus on yksi Bittiumin kolmesta arvosta. Asiakasnäkökulmasta luottamus tarkoittaa vastuunottoa siitä, että asiakkaille toimitetaan sovittu tuote tai palvelu sovittuun aikaan. Luottamus tarkoittaa myös sitä, että yhtiön tuotteiden ja palveluiden laatu täyttää asiakkaan odotukset. Bittium on toimintajärjestelmissään huomioinut eri asiakasryhmien erityisvaatimukset ja standardit.

Bittiumilla vastuullisuus tuotteissa näkyy materiaalivalinnoissa, ylläpidossa ja tuotteiden elinkaaressa. Yhtiön tuotteiden käyttöiät ovat pitkiä ja tuotteet suunnitellaan kestäviksi koko elinkaaren ajalle. Tämä tarkoittaa valintoja esimerkiksi akun kestävyyden takaamiseksi sekä ympäristönäkökohtien, kuten käytettävien materiaalien ympäristövaikutusten tai kierrätettävyyden huomioimiseksi. Kestävyys huomioidaan myös tuotteiden pitkissä ylläpitoajoissa.

Bittiumin toimintatavoissa huomioidaan erityisesti tietoturvallisuus. Asiakkaiden luottamukselliset tiedot säilyvät Bittiumilla eivätkä vuoda kolmansille osapuolille. Tuotteet suunnitellaan tietoturvallisuus huomioon ottaen asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Tietoturva ja kyberhyökkäykset nousevat usein esille, kun puhutaan viestinnästä ja liitettävyyksistä. Turvalliseen ja vastuulliseen toimintatapaan asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa liittyy olennaisena osana myös yrityksen eettiset periaatteet, joista on kerrottu enemmän kappaleessa Yrityskansalaisuus ja vastuullinen liiketoimintatapa.

Tietoturvaa ja luotettavuutta teknologialla

Bittiumin tuotevastuu koostuu Bittiumin tuotteiden, niihin käytettyjen materiaalien ja komponenttien sekä niiden turvallisuuteen ja tietoturvaan liittyvistä näkökohdista sekä tuotevastuun säännösten noudattamisesta yhtiön kohdemarkkinoilla.

Bittium kouluttaa henkilöstönsä tuotevastuuseen liittyen Product Safety, Security and Liability (PSSL) -koulutuksen mukaisesti. Bittium asettaa myös yhteistyökumppaneilleen, esimerkiksi materiaali- ja komponenttivalmistajille, vaatimuksia liittyen materiaalivastuisiin. Asianomaiset vastuut liitetään tyypillisesti hankintasopimuksiin. Bittium auditoi myös tuotekehityshankkeensa PSSL-auditointikäytäntöjen mukaisesti osana Bittiumin End Product Process (EPP) -vaatimuksia. Lisäksi Bittium arvioi systemaattisesti tuotteeseen ja sen elinkaareen liittyviä riskejä jatkuvasti tuotteen kehittämisen aikana.

Bittium huolehtii tuotteisiin liittyvästä turvallisuudesta noudattamalla tuotekehityksen aikana teollisen turvallisuuden ja työturvallisuuden standardeja. Bittium suunnittelee tuotteeseen liittyvät sähköturvallisuus- ja suorituskykyominaisuudet kunkin teollisuuden alan standardisarjaa hyödyntämällä. Lisäksi asiakas-, maa- tai markkinakohtaiset vaatimukset huomioidaan osana laitteiden kehittämistä. Tuotteet testataan, todennetaan ja hyväksytään osana tuotekehitysprosessia sekä Bittiumin sisäisten että ulkoisten tarkastuslaitosten avulla. Bittiumin tuotteilta edellytetään esimerkiksi Euroopassa CE-merkkiä ja siihen liittyvää vaatimuksenmukaisuusselvitystä, Declaration of Conformity (DoC).  

Vastuullinen hankinta

Konfliktialueiden mineraaleja koskeva käytäntö 

Bittiumin tuotteet koostuvat erilaisista elektronisista ja mekaanisista komponenteista. Bittiumin materiaali-ilmoitusprosessin mukaisesti varmistetaan toimittajien noudattavan konfliktialueiden mineraaleja koskevia lakeja ja suositeltuja raportointikäytäntöjä.  Näin voidaan varmistaa, että Bittiumin tuotteissa käytettävät mineraalit eivät ole peräisin konflikti- tai riskialueilta.

Yhtiön ympäristöpolitiikan mukaisesti Bittium seuraa ja noudattaa lakien ja määräysten muutoksia ympäristönsuojelussa.  Tämä tarkoittaa muutakin kuin vain vaarallisten aineiden välttämistä tuotteissa ja tuotannossa. Tässä yhteydessä ´ympäristö´ tarkoittaa maailmaa, jossa elämme: maata, ilmaa, meriä ja koko yhteiskuntaa.

Konfliktialueiden mineraaleja koskevien lakien ja määräysten tarkoituksena on lopettaa konfliktien rahoittaminen ja viime kädessä puuttua ihmisoikeusrikkomuksiin ja ympäristötuhoihin konfliktialueilla. Käytännössä lainsäädäntö edellyttää vastuullista hankintaa ja toimitusketjun läpinäkyvyyttä, kun on kyse tietyistä mineraaleista, kuten konfliktialueilta peräisin olevasta tinasta, tantaalista, volframista ja kullasta. Näitä mineraaleja käytetään tyypillisesti päivittäistavaroissa ja etenkin elektroniikassa, kuten mobiililaitteissa ja tietokoneissa.

Vuoden 2017 aikana ei Bittiumin tuotteissa havaittu olevan käytössä konfliktialueiden mineraaleja.

Väärennettyjen materiaalien välttäminen

Väärennetyksi materiaaliksi katsotaan materiaali, jonka alkuperä, ikä, koostumus, konfiguraatio, sertifiointistatus tai muu ominaisuus on esitetty väärin harhaanjohtavalla merkinnällä materiaalissa, pakkausmerkinnässä tai pakkauksessa.

Bittium on tietoinen väärennettyihin materiaaleihin liittyvistä riskeistä sekä ostettaessa materiaaleja valmiina komponentteina että käytettäessä ilmoitettuja raaka-aineita suunniteltaviin komponentteihin.

Bittium on sitoutunut toteuttamaan tarvittavat toimet välttääkseen väärennettyjen materiaalien käytön omissa tuotteissaan. Bittium on kehittänyt menettelyt väärennettyjen materiaalien välttämiseksi. Niissä keskitytään hankintaprosessin eri vaiheisiin aina toimittajan valinnasta lähtien. Toimittajilta vaaditaan välitöntä raportointia, jos epäillään tai havaitaan väärennetyn komponentin tai materiaalin käyttöä. Bittium kouluttaa henkilöstönsä havaitsemaan väärennetyt materiaalit.

Vuoden 2017 aikana ei Bittiumin tuotteissa havaittu olevan käytössä väärennettyjä materiaaleja.